Conjunts de dades

  • Dietes i Indemnitzacions UdG 2015

    Amb caràcter general, el personal de la Universitat té dret a percebre, per raó del servei, les indemnitzacions estipulades en el Decret 138/2008, de 8 de juliol,...
  • Plantilla i cost

    Dades sobre la dimensió de la plantilla de la Universitat de Girona i el cost en el pressupost general de la Institució.
  • Gestió patrimonial UdG

    Es consideren béns públics tots aquells béns que són titularitat de l'Administració, en aquest cas la Universitat de Girona. Dins d'aquests podem diferenciar entre els béns de...
  • Compatibilitats

    Dades sobre compatibilitat de PAS i PDI de la Universitat de Girona.
  • Comptes anuals

    Els comptes anuals són són un recull dels estats financers d'informació comptable.Estan integrats pel Balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net,...
  • Relació de Llocs de Treball UdG

    Relació de llocs de treball de personal d'administració i serveis de la Universitat de Girona.
  • Tarifes

    Tarifes de la Universitat de Girona. Font: Pressupost de la Universitat de Girona 2016 Darrera actualització: 12/01/2016
  • Taules retributives UdG 2015

    El Consell Social autoritza i aprova l’aplicació dels imports retributius al personal que presta serveis a la Universitat de Girona. El personal docent funcionari és retribuït...
  • Pressupost UdG 2015

    El pressupost de la UdG constitueix l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions o les despeses màximes que pot reconèixer la Universitat, i dels drets o els...
  • Indicadors d'Impacte de la Universitat de Girona

    Aquest conjunt de dades no té descripció

  • Complements retributius UdG 2015

    Complements a les retribucions del 2015