Comptes anuals

Els comptes anuals són són un recull dels estats financers d'informació comptable.Estan integrats pel Balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. S'elaboren anualment i ens donen informació detallada sobre l'estat econòmic de la institució.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització de març 9, 2022, 09:24 (CET)
Creat de maig 25, 2015, 11:00 (CEST)