Dietes i Indemnitzacions UdG 2019

Amb caràcter general, el personal de la Universitat té dret a percebre, per raó del servei, les indemnitzacions estipulades en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei.

En el cas que el servei prestat es realitzi en el marc d’activitats subvencionades o finançades per l’Administració general de l’Estat o pels organismes que en depenen (ajuts d’innovació, R+D, transferència tecnològica, etc.), només podran liquidar‐se les indemnitzacions establertes en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei i l’Ordre EHA/3770/2005, d’1 de desembre, per la qual es revisa l’import de la indemnització per ús de vehicle particular, sens perjudici del que estableixin les respectives convocatòries o la normativa desenvolupadora.

També tenen dret a indemnitzacions per raó del servei, amb la mateixa consideració que el personal de la Universitat, a aquests efectes, els membres dels tribunals en concursos de professorat, els membres dels tribunals de tesi, els alumnes que assisteixin a actes o facin activitats en nom de la Universitat, els col·laboradors en projectes d’investigació que acreditin aquest dret i els professors de les universitats públiques catalanes que participin en màsters interuniversitaris coordinats per la UdG.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Última actualització de març 9, 2022, 12:13 (CET)
Creat de juliol 16, 2019, 08:20 (CEST)