Taules retributives UdG 2015

El Consell Social autoritza i aprova l’aplicació dels imports retributius al personal que presta serveis a la Universitat de Girona.

El personal docent funcionari és retribuït segons el seu cos i dedicació, i d’acord amb la legislació vigent, pels conceptes de retribucions bàsiques, de complements de destinació i específic, i dels altres complements i conceptes que s’estableixin reglamentàriament.

Les retribucions del personal funcionari d’administració i serveis són les bàsiques i el complement de destinació (segons els imports establerts en la legislació pressupostària vigent) i el complement específic (segons els imports acordats pel Consell Social).

El personal laboral, tant l’acadèmic com el d’administració i serveis, és retribuït segons determini el conveni col∙lectiu que sigui aplicable.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Autor Universitat de Girona
Última actualització Gener 11, 2016, 11:50 (UTC)
Creat Abril 28, 2015, 11:19 (UTC)